Ochrona przeciwpożarowa [PPOŻ]

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy:

 

 • wykonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego,

 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • udzielanie porad, opinii i konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przeciwwybuchowej dla istniejących oraz projektowanych obiektów, pomieszczeń, procesów technologicznych,

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów i terenów,

 • opracowywanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem zawierających ocenę zagrożenia wybuchem oraz ocenę ryzyka zawodowego,

 • analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej  i przeciwwybuchowej,

 • opracowywanie planów ewakuacji, rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych w formie papierowej oraz elektronicznej (formaty MS WORD, JPG, PDF, DWG).

 • uzgodnienia projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ds zabezpieczeń przeciwpożarowych,

 • doradztwo i konsultacje przy projektowaniu nowych lub przebudowie istniejących obiektów budowlanych pod kątem optymalizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nakładów finansowych na inwestycję,

 • opracowanie ekspertyz technicznych oraz innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwo od stosowania warunków technicznych w istniejących lub przebudowywanych obiektach budowlanych i budynkach.