Ochrona środowiska

Przygotowywanie i/lub aktualizowanie opracowań i dokumentów, w tym:

 • wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji w zakresie gospodarki odpadami:

 • wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

– pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

– zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia,

 • operatów wodno–prawnych,

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,

 • wniosków o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierających i prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE,

 • zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego faktu wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach,

Opracowanie w imieniu przedsiębiorców dokumentacji sprawozdawczej z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 • półrocznych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska (naliczanie opłat środowiskowych),

 • zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów,

 • sprawozdań o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzanych opakowań i dla ZSEiE,

 • bieżącej ewidencji odpadowej (karty przekazania i ewidencji odpadów).

Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 • stała obsługa przedsiębiorstw – tj. przejęcie i pomoc w wypełnianiu obowiązków z zakresu ochrony środowiska, ciążących na przedsiębiorcy,

 • audyty zgodności formalno-prawnej – której celem jest określenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska,

 • udział w rozprawach środowiskowych i/lub kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy np. WIOŚ, Starostwo itp.,

Szkolenia dotyczące praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu ochrony środowiska, obejmujące następujące tematy

 • pozwolenia środowiskowe,

 • opłaty za korzystanie ze środowiska,

 • gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie,

 • opłaty środowiskowe – warsztaty.