Szkolenia

Szkolenia z zakresu:

Szkolenia te prowadzimy zarówno w formie tradycyjnej tj. na żywo (twarzą w twarz) oraz w formie webinarów – szkolenie na odległość tj. szkolący i uczestnik siedzą u siebie w biurze przed komputerem w tym samym czasie i komunikują się ze sobą przez wideo komunikator z wbudowanym ekranem do prezentacji.

Szkolenia okresowe prowadzimy dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych (wszystkie branże),
 • pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych,
 • pracodawców,
 • pracowników na stanowiskach kierowniczych (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, liderzy, brygadziści, etc.)
 • pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania służby bhp,
 • pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
 • pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego (nauczycieli, nauczycieli akademickich, wychowawców, etc.)
 • personelu medycznego i pokrewnego (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, farmaceuci, fizjoterapeuci, rejestratorki medyczne, etc.

Jest to nasz autorski program szkoleniowy skierowany do osób kierujących pracownikami, który ma na celu uświadomić jaka ciąży na nich odpowiedzialność oraz pokazać jak należy wywiązywać się z obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracowników. Realizację tego programu rozpoczęliśmy w listopadzie 2018 r. Od tego czasu w szkoleniu tym brała udział kadra takich firm jak: Hörmann, Stolzle Częstochowa, Koksownia Częstochowa Nowa, Zarmen czy Boryszew Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina.

Program “Leadership”, “Minuty dla bezpieczeństwa” oraz “LeSaCo” opracowaliśmy dla jednego z naszych kluczowych klientów Grupy Zarmen. Jednak z powodu dużej uniwersalności treści jest on odpowiedni zarówno dla firm z branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej jak i branży paliwowej.

Programy szkoleniowe “TakeCare” oraz “Odpowiedzialni za siebie” tworzyliśmy na potrzeby naszych klientów, którym zależy na tym aby ich pracownicy byli zaangażowani we wspólne bezpieczeństwo oraz reprezentowali najwyższy poziom kultury bezpieczeństwa.

Realizujemy następujące programy szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa:

 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • pierwsza pomoc w urazach,
 • ratownictwo drogowe,
 • symulacje z pierwszej pomocy na zakładzie pracy,
 • kursy i szkolenia dla zakładowych grup ratowniczych,
 • szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy,
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,.

Szkolenia dotyczące prac na wysokości realizujemy wyłącznie z zakresu dostępu budowlanego.

Realizujemy następujące programy szkoleniowe:

 • organizacja prac na wysokości dla osób kierujących pracownikami,
 • dla osób wykonujących pracę na wysokości
 • warsztaty praktyczne dla pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania służby bhp z organizacji prac na wysokości.
 • warsztaty doskonalące dla montażystów rusztowań oraz osób dokonujących odbiory i przeglądy rusztowań.

Program szkolenia prace w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych przeznaczony jest zarówno dla osób organizujących i nadzorujących pracę w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych jak i dla osób wykonujących pracę w kanałach, studniach, zbiornikach czy separatorach.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizujemy zarówno w podstawowym wymiarze tj. podstawowych szkoleń dla wszystkich pracowników jak i szkoleń specjalistycznych tj. dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji jak i dla członków zakładowych grup ratowniczych.

Do naszych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykorzystujemy trenażery pożarów ciał stałych, cieczy i gazów.

Szkolenia z zakresu zagrożeń chemicznych realizujemy zarówno w podstawowym wymiarze tj. podstawowych szkoleń dla wszystkich pracowników jak i szkoleń specjalistycznych tj. dla członków zakładowych grup ratowniczych.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami chemicznymi związanymi z wykonywaną pracą oraz przećwiczenie postępowania na wypadek awarii czynnika chemicznego.

Szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizujemy często jako uzupełnienie szkoleń z prac na wysokości. Jednak dla bardziej zaawansowanych uczestników są to szkolenia praktyczne realizowane na dużych wysokościach. Szkolenia te zawierają również pisanie planów ewakuacji osób poszkodowanych z wysokości.

Szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i gazowego realizujemy zarówno w podstawowym wymiarze tj. podstawowych szkoleń dla wszystkich pracowników jak i szkoleń specjalistycznych dla osób członków zakładowych grup ratowniczych oraz ratowników gazowych.

Do naszych szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego wykorzystujemy trenażery symulacji wycieków i awarii.

Szkolenia z zakresu aprac energetycznych, które organizujemy to zarówno szkolenia przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia energetyczne jak i specjalistyczne szkolenia z organizacji prac energetycznych, tworzenia procedur przy pracach energetycznych oraz  opracowywania instrukcji eksploatacji dla urządzeń i instalacji energetycznych.

Warsztaty z praktycznej realizacji procedury loto – lock out tag out prowadzimy z użyciem trenażerów oraz zestawów lock out’owych.

Szkolenie z prac szczególnie niebezpiecznych jest to szkolenie dla osób organizujących i nadzorujących takie prace. Jest to szkolenie gdzie uczestnik dowie się jakie są wymagania prawne przy organizacji poszczególnych prac i jak organizować i nadzorować prace szczególnie niebezpieczne aby być bezpiecznym w świetle odpowiedzialności prawnej.

Szkolenie to praktyczne warsztaty z zakresu wymagań prawnych dla środków ochrony indywidualnej oraz doboru środków ochrony indywidualnej w zależności od występujących zagrożeń. Każdy uczestnik będzie miał okazję przymierzyć i porównać  całą gamę środków ochrony indywidualnej. Szkolenie jest realizowane w laboratorium środków ochrony indywidualnej na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Warsztaty praktyczne z zakresu metodyki opracowania oceny ryzyka zawodowego. Na warsztatach uczestnicy oprócz uczenia się umiejętności oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy uczą się oceniać ryzyko pracowników narażonych na hałas, drgania, czynniki chemiczne oraz czynniki biologiczne.

Szkolenia nasze organizujemy w następujących formach:

 • kursu,
 • instruktażu,
 • seminarium,
 • samokształcenia kierowanego,
 • e-learningu,
 • rapid-learningu,
 • webinarów,
 • blended learningu.

Szkolenia nasze prowadzimy w oparci zarówno o autorskie programy szkoleniowe jak i o licencjonowane programy (m.in. szkolenia na licencji porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie)

Szkolenia nasze prowadzimy w oparciu o innowacyjne i pro aktywne metody szkoleniowe oraz przy pomocy audio – wizualnych, które wpływają na wyobraźnię uczestników, a tym samym na efektywność szkolenia.

Nasi trenerzy są akredytowanymi trenerami w różnych instytucjach oraz  organizacjach m.in. przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

SECURA Sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne:

NIP 199-00-88-973
REGON 160271350
KRS 0000335251

Zapraszamy
do kontaktu