Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy naszym klientom następujące usługi z zakresu bhp i ergonomii:

OUTSOURCING BHP

 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),

 • reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS,

 • prowadzenie okresowych kontroli i analiz stanu bhp,

 • prowadzenie szkoleń bhp.

Współpraca może być realizowana w oparciu o następujące modele:

 • pełen outsourcing usług związanych z bezpieczeństwem. W modelu tym wszystkie procesy związane z bezpie­czeństwem są realizowane przez naszą firmę – tzw. zasada jednej faktury, czy jednego dostawcy. Model ten jest dla wielu klientów wygodnym rozwiązaniem ze względu na jedno rozliczenie wielu procesów tj.: zakupy, doradztwo, kontrola wewnętrzna, szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Klient kontaktuje się zjedna osobą, która zna procesy danej firmy.

 • Stała obsługa na zasadach miesięcznego abonamentu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta w obszarach, które można podzielić na pięć głównych grup:

 1. bhp,

 2. ochrona przeciwpożarowa,

 3. ochrona środowiska,

 4. infrastruktura budowlana,

 5. szkolenia specjalistyczne.

Stała obsługa może być również formą wsparcia stałego lub czasowego działów bhp lub specjalistów ds. bhp będących etatową służbą w zakładzie pracy.

 • doraźne działania doradcze o charakterze interwencyjnym. Model ten jest najczęściej stosowany w chwili, kiedy klient nie posiada odpowiednich zasobów do wykonania danego zadania lub jest ograniczony czasowo.

 • projekt/kontrakt – wykonywanie działań zamkniętych w ramach określonego czasookresu na terenie jednej lub kilku inwestycji /zakładów pracy np. audyt, nadzór inwestycji.

 • Pełna rekrutacja na specjalistyczne stanowiska związane z bezpieczeństwem w firmie klienta.

DORADZTWO

 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, rozwiązań w zakresie transportu i magazynowania,

 • ocena założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładów pracy, a także inwestycji,

 • ocena maszyn w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp i doradztwo w zakresie ich dostosowania,

AUDYTY

 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn, urządzeń oraz sporządzanie protokołów z zaleceniami, wnioskami i uwagami,

 • przeprowadzenie kontroli i analiz pod względem bezpieczeństwa, higieny i ergonomii procesów pracy (np. kontrole na budowach, oceny ergonomiczne stanowisk),

 • przeprowadzanie audytów ergonomii stanowisk pracy,

 • przeprowadzanie audytów behawioralnych (wzajemna obserwacja pracowników i zwracanie uwagi na potencjalnie niebezpieczne zachowania u innych),

PRACE NA WYSOKOŚCI

 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa, na terenie wskazanym przez klienta, pod względem prowadzenia pracy na wysokości, ze wskazaniem potencjalnie niebezpiecznych miejsc, oceną ryzyka oraz sposobami redukcji występujących zagrożeń,

 • prowadzenie okresowych kontroli warunków pracy pod względem bezpiecznego prowadzenia prac na wysokości,

 • doradztwo w zakresie bezpiecznej organizacji stanowisk pracy na wysokości,

 • pomoc w doborze właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej koniecznych do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,

 • wykonywanie okresowych przeglądów środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości,

 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem prac na wysokości: instrukcji, procedur, ocen ryzyka zawodowego, czynnościowych ocen ryzyka (HIRA), wykazów, poleceń pisemnych itd.

WYPADKI

 • prowadzenie postępowań  w sprawie wypadków przy pracy,

 • prowadzenie postępowań  w sprawie wypadków w drodze do i z pracy,

 • prowadzenie postępowań  w sprawie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • badanie kosztów wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • prowadzenie analiz przyczyn źródłowych wypadków przy pracy (RCA).

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,

 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka dla nowych, projektowanych maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej,

 • dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

DOKUMENTACJA I ZAPISY

 • opracowywanie regulaminów pracy, instrukcji i tabeli gospodarowania odzieżą, środkami ochrony indywidualnej,

 • opracowywanie procedur postępowania w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, procedur zakładowych systemów pierwszej pomocy, procedur ratowniczych, procedur dotyczących ochrony środowiska,

 • przygotowywanie programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym według dyrektyw SEVESO III,

INSTRUKCJE

 • opracowywanie zarządzeń i ogólnych instrukcji,

 • opracowywanie instrukcji dla stanowisk pracy,

 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dla procesów pracy, maszyn, urządzeń, elektronarzędzi.

ERGONOMIA

 • oceny i analizy ergonomiczne stanowisk, miejsc i procesów pracy (np. oceny dla potrzeb Urzędów Pracy, oceny stanowisk komputerowych),

 • analiza i ocena stanowisk pracy pod kątem: wymiarów antropometrycznych pracownika, obciążenia fizycznego, statycznego, psychicznego, monotonii pracy,

 • projektowanie i dostosowywanie stanowisk do zasad ergonomii,

 • poprawa warunków ergonomii w zakładzie pracy.

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

 • pomiary czynników środowiska pracy, m.in. hałas, drgania, oświetlenie, krotność wymiany powietrza, zapylenie, substancje chemiczne, promieniowanie i inne,

 • ocena wydatku energetycznego,

 • ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory komputerowe.