Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy naszym klientom następujące usługi z zakresu bhp i ergonomii:
OUTSOURCING BHP
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),
 • reprezentowanie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS,
 • prowadzenie okresowych kontroli i analiz stanu bhp,
 • prowadzenie szkoleń bhp.
Współpraca może być realizowana w oparciu o następujące modele:
 • pełen outsourcing usług związanych z bezpieczeństwem. W modelu tym wszystkie procesy związane z bezpie­czeństwem są realizowane przez naszą firmę – tzw. zasada jednej faktury, czy jednego dostawcy. Model ten jest dla wielu klientów wygodnym rozwiązaniem ze względu na jedno rozliczenie wielu procesów tj.: zakupy, doradztwo, kontrola wewnętrzna, szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Klient kontaktuje się zjedna osobą, która zna procesy danej firmy.
 • Stała obsługa na zasadach miesięcznego abonamentu dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta w obszarach, które można podzielić na pięć głównych grup:
 1. bhp,
 2. ochrona przeciwpożarowa,
 3. ochrona środowiska,
 4. infrastruktura budowlana,
 5. szkolenia specjalistyczne.
Stała obsługa może być również formą wsparcia stałego lub czasowego działów bhp lub specjalistów ds. bhp będących etatową służbą w zakładzie pracy.
 • doraźne działania doradcze o charakterze interwencyjnym. Model ten jest najczęściej stosowany w chwili, kiedy klient nie posiada odpowiednich zasobów do wykonania danego zadania lub jest ograniczony czasowo.
 • projekt/kontrakt – wykonywanie działań zamkniętych w ramach określonego czasookresu na terenie jednej lub kilku inwestycji /zakładów pracy np. audyt, nadzór inwestycji.
 • Pełna rekrutacja na specjalistyczne stanowiska związane z bezpieczeństwem w firmie klienta.
DORADZTWO
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, rozwiązań w zakresie transportu i magazynowania,
 • ocena założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładów pracy, a także inwestycji,
 • ocena maszyn w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp i doradztwo w zakresie ich dostosowania,
AUDYTY
 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn, urządzeń oraz sporządzanie protokołów z zaleceniami, wnioskami i uwagami,
 • przeprowadzenie kontroli i analiz pod względem bezpieczeństwa, higieny i ergonomii procesów pracy (np. kontrole na budowach, oceny ergonomiczne stanowisk),
 • przeprowadzanie audytów ergonomii stanowisk pracy,
 • przeprowadzanie audytów behawioralnych (wzajemna obserwacja pracowników i zwracanie uwagi na potencjalnie niebezpieczne zachowania u innych),
PRACE NA WYSOKOŚCI
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa, na terenie wskazanym przez klienta, pod względem prowadzenia pracy na wysokości, ze wskazaniem potencjalnie niebezpiecznych miejsc, oceną ryzyka oraz sposobami redukcji występujących zagrożeń,
 • prowadzenie okresowych kontroli warunków pracy pod względem bezpiecznego prowadzenia prac na wysokości,
 • doradztwo w zakresie bezpiecznej organizacji stanowisk pracy na wysokości,
 • pomoc w doborze właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej koniecznych do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,
 • wykonywanie okresowych przeglądów środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości,
 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem prac na wysokości: instrukcji, procedur, ocen ryzyka zawodowego, czynnościowych ocen ryzyka (HIRA), wykazów, poleceń pisemnych itd.
WYPADKI
 • prowadzenie postępowań  w sprawie wypadków przy pracy,
 • prowadzenie postępowań  w sprawie wypadków w drodze do i z pracy,
 • prowadzenie postępowań  w sprawie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • badanie kosztów wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • prowadzenie analiz przyczyn źródłowych wypadków przy pracy (RCA).
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka dla nowych, projektowanych maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej,
 • dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
DOKUMENTACJA I ZAPISY
 • opracowywanie regulaminów pracy, instrukcji i tabeli gospodarowania odzieżą, środkami ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie procedur postępowania w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, procedur zakładowych systemów pierwszej pomocy, procedur ratowniczych, procedur dotyczących ochrony środowiska,
 • przygotowywanie programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym według dyrektyw SEVESO III,
INSTRUKCJE
 • opracowywanie zarządzeń i ogólnych instrukcji,
 • opracowywanie instrukcji dla stanowisk pracy,
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dla procesów pracy, maszyn, urządzeń, elektronarzędzi.
ERGONOMIA
 • oceny i analizy ergonomiczne stanowisk, miejsc i procesów pracy (np. oceny dla potrzeb Urzędów Pracy, oceny stanowisk komputerowych),
 • analiza i ocena stanowisk pracy pod kątem: wymiarów antropometrycznych pracownika, obciążenia fizycznego, statycznego, psychicznego, monotonii pracy,
 • projektowanie i dostosowywanie stanowisk do zasad ergonomii,
 • poprawa warunków ergonomii w zakładzie pracy.
POMIARY ŚRODOWISKA PRACY
 • pomiary czynników środowiska pracy, m.in. hałas, drgania, oświetlenie, krotność wymiany powietrza, zapylenie, substancje chemiczne, promieniowanie i inne,
 • ocena wydatku energetycznego,
 • ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory komputerowe.