Systemy Zarządzania

Jedną z naszych propozycji dla klientów jest wdrażanie, doradztwo i konsultacje, szkolenia w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp.
W ramach wsparcia przedsiębiorstw oraz innych organizacji w obszarze systemów zarządzania oferujemy między innymi:

 

 • kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, środowiskiem wg PN-EN ISO 14001 oraz bezpieczeństwem i higieną wg PN-N-18001:2004, OHSAS 18001 PN-EN ISO 45001 – w tym także zintegrowanych systemów składających się z dwóch lub trzech w/w systemów zarządzania;

 • doradztwo, konsultacje oraz porady w zakresach objętych w/w systemami;

 • opracowanie, aktualizacja dokumentacji systemowej – księgi, procedur, instrukcji, formularzy, rejestrów itp., a także modelowanie mapy procesów i opracowanie macierzy/kart procesów wraz z odpowiednimi miernikami sprawności procesów;

 • opracowanie rejestrów / wykazów aspektów środowiskowych wraz z kryteriami ich oceny oraz dokumentacji oceny ryzyka zawodowego – zapewniamy pełną zgodność dokumentacji z wymaganiami systemowymi oraz licznych przepisów prawa pracy;

 • pomoc w zarządzaniu audytami wewnętrznymi – tworzenie harmonogramów lub programów, planów, realizacja audytów lub pomoc w prowadzeniu audytów, opracowanie lub pomoc w tworzeniu raportów z audytów, a także szkolenie audytorów wewnętrznych;

 • czasowe lub stałe realizowanie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu (-ów) lub Lidera Systemu w celu bieżącego prowadzenia systemu(-ów), w tym planowanie działań i definiowanie celów, nadzorowanie i organizowanie prawidłowego podziału praw, obowiązków i kompetencji, opracowywanie materiałów i przeprowadzenie przeglądu zarządzania, nadzorowanie niezgodności, monitorowanie zgodności z prawem, pomoc w zarządzaniu zasobami organizacji itp.;

 • szkolenia wstępne (podczas wdrażania) i okresowe (doskonalące) dla pracowników operacyjnych, kadry zarządzającej, najwyższego kierownictwa a także pełnomocników.

 • pomoc w przygotowaniu organizacji do audytów zewnętrznych (certyfikujących i nadzoru) oraz doradztwo w wyborze instytucji certyfikujących.

 •  

W ramach prowadzonych konsultacji i innych usług dążymy do zapewnienia funkcjonowania w organizacji systemów zarządzania zgodnych z teorią zarządzania, a tym samym z normami. Proponujemy także wiele rozwiązań i dobrych praktyk wywodzących się z systemu TQM (Total Quality Management) takich jak:

 • system 5S (utrzymanie porządku i standaryzacji na stanowiskach pracy),

 • kaizen (metoda wprowadzania niewielkich zmian usprawniających organizację oraz stosowaną technologię)

 • koła jakości (tworzenie niewielkich grup pracowniczych, których celem jest wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań usprawniajacych organizację oraz stosowane rozwiązania techniczne)